Ydelser

Screening,
Skitseprojekt,
Kommuneplantillæg, Lokalplan, Miljøkonsekvens-Vurdering,
Miljøvurdering, Visualiseringer,
Webvisning

Kunde

NRGi

År

2023

Solceller ved Kolind

Syddjurs Kommune ønsker at fremme bæredygtige energiformer i kommunen. I et landområde mellem Kolind og Nødager har NRGi ansøgt om opførelse af et større solcelleanlæg, som væsentligt vil bidrage til mere grøn elproduktion på Djursland. Projektet er en naturlig forlængelse af et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og NRGi, som forsyner forbrugerne i Østjylland, om understøttelse af den grønne omstilling.

Planlægningen for projektet er i fuld gang. På denne side - urland.dk/kolind - kan man dykke nærmere ind i placering og udformning af projektet, og se hvordan anlægget vil komme til at syne set fra de nærmeste omkringliggende områder.

Metode

Miljøkonsekvensvurderingen skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere solcelleanlæggets direkte og indirekte virkninger på befolkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, jordbund, vand, luft og klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse. Undersøgelsen har det dobbelte formål at give offentligheden og berørte myndigheder mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt at forbedre

kommunens beslutningsgrundlag, før Byrådet tager endelig stilling til projektet.

Udover beskrivelser af selve projektforslaget skal også alternative opstillings- og placeringsmuligheder undersøges og beskrives. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, begrænse og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, beskrives.