Ajourland Logo
 

København 15/11-2017: Majas projekt re:fjord honoreret med 2. plads i den internationale konkurrence communication beyond words

Japan og Danmarks diplomatiske forbindelser runder 150 år, og fejres blandt andet med afholdelsen af arkitektkonkurrencen Communication Beyond Words. Maja Kozak Dehlins projekt RE-FJORD, som beskæftiger sig med Lammefjordens genopretning som vådområde, blev ved en ceremoni hos Arkitektforeningen igår aftes honoreret med en 2. plads i kategorien Destination Development.

Projektet giver et bud på, hvordan genopretning af natur og landskaber kan imødekomme en fremtid hvor produktion, rekreation, bosætning og natur skal sameksistere i balance. I projektet slippes vandet ind i Lammefjorden, og landbrug, fjord, kystlinje og landsbyer forbindes i et historisk landskab. Centrale spor efter landindvindingen bibeholdes og tydeliggøres: vigtige veje på tværs af fjorden hæves over vandspejlet, og bygninger efterlades som ruiner og vidner om fortidens bebyggelsesstrukturer. Fjordens naturlige tilstand udvikles og beskyttes i samspil med landbrug og bebyggelse.

Urland ønsker Maja stort tillykke med projektet!

 
REFJORD_2500X615.jpg
 

Mors 6/11-2017: EN MODVÆGT TIL PLANLOVENS FOKUS PÅ KONFLIKTER - URLANDS BUD ER EN MULIGHEDSREDEGØRELSE

Det ligger i en lovgivnings natur, at den skal forhindre konflikter: Mellem mennesker indbyrdes, og mellem mennesker og natur. Når der planlægges for opstilling af vindmøller, er der derfor fokus på støj, påvirkning af naturværdier, forstyrrede udsigter og forurening i det hele taget.

Men en stor investering i det åbne land kan også medføre positive forandringer. Det ligger i ordet Mulighedsredegørelse, at fokus ligger på muligheder - muligheder for at lokalsamfundet kan udnytte den økonomi og planlægning, der følger med når man bliver nabo til store vindmøller.

Med afsæt i det givne steds egenart, undersøger Urland potentialet i at supplere en traditionel miljøkonsekvensvurdering med en Mulighedsredegørelse. I Mulighedsredegørelsen gennemgås en række idéer og overordnede tanker, som på kort eller lang sigt kan realiseres i nærområdet omkring vindmøllerne. Idéerne har afsæt i en række relevante udfordringer, fx faldende huspriser, tomme ejendomme og manglende offentlig og privat service - men også potentialer som udsigt, tilgængelighed, mødesteder, arbejdspladser/erhvervsliv, fritidsliv og rekreation, kultur- og naturhistorie, turisme og læring.

 

Lunderskov 4/11-2017: vindtræf 2017 - landvind, lokal udvikling og en ny udbudsform

Lørdag den 4. november var Christian Achermann inviteret til at holde oplæg på Danmarks Vindmølleforenings årlige Vindtræf. - Og der var nok at tale om! Producenterne af vedvarende energi agerer i et tiltagende komplekst felt, hvor de fremtidige potentialer og muligheder for vindmøller på land er udfordret af samspillet med lokalområde, plansystem og helt nye udbudsformer. 

Danmarks landområder udvikler sig hen imod en høj grad af lokal specialisering, og tre store temaer kæmper om arealerne: natur, fødevare- og energiproduktion samt bosætning. Hvis der skal blive plads til produktion af vedvarende energi i landområderne, skal der tænkes specialiseret og koncentreret, fx i form af egentlige energilandskaber, hvor vindmøller, solceller, energiafgrøder, biogasanlæg etc. tænkes sammen i en arkitektonisk helhed, og hvor potentielle synergieffekter mellem de forskellige energiformer udnyttes optimalt.

Energilandskaber sikrer ikke alene en bedre udnyttelse af arealressourcen og sætter et mindre aftryk på landskabet; de kan også fungere som et redskab til at imødegå affolkning. Med større, færre og specialiserede energiproduktionslandskaber bliver der relativt mindre påvirkning af naboer og landskab. Men det kræver at energiproducenter og -opstillere bliver bedre til at samarbejde og udnytte de fælles interesser -og i høj grad til også at sætte billeder på de positive muligheder der er i en samtænkning af vedvarende energiformer.

Dagen afsluttedes med en spændende paneldebat med deltagelse af Søren Egge Rasmussen (Energiordfører fra Enhedslisten), Knud Erik Andersen (CEO i European Energy), Jens Holger Helbo Hansen (Chefkonsulent i Skatteministeriet) og Urlands Christian Achermann.

Christians oplæg på Vindtræf kan ses her.

Mulighedsredegørelse Morsø_750X750.png
 

Lolland, fyn og vadehavet 5-7/10-2017: danmark dejligst  - urland på tur

Krenkerup Gods, Frederiksdal, Falsled Kro, Højer Sluse, Ballum, Gram Slot, kvæggård i Ølgod, Henne, Filsø, Outrup, Nordenskov - Urland har taget tre dages road trip i Syddanmark, spækket med vidunderlige landskaber, spændende mennesker og en overflod af lokale fødevarer. Der er mange måder at drive forretning på i landområderne, men fælles er en grundlæggende kærlighed til stedet, fortællingen og traditionen. Vi er kommet hjem med en mental kuffert fuld af idéer og drømme om en udvikling af landbrugserhvervene med afsæt i det gode produkt og det særlige sted.

 

fjerritslev 30/9-2017: Nyt analyseredskab kan være med til at sikre en bæredygtig udbygning af den almene boligmasse

Lørdag den 30. september havde Danmarks Almene Boligers (BL) 4. kreds inviteret repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og ansatte til en fælles temadag i Fjerritslev. Eftermiddagens drøftelser havde fokus på boligorganisationernes interessevaretagelse overfor kommunerne - særligt i forhold til planlægningen af nye boligområder og renovering af eksisterende.

Urland præsenterede på temadagen tankerne bag et nyt GIS-baseret markedsanalyseredskab, som kan hjælpe boligorganisationerne med at sikre en bæredygtig og fremtidssikret udbygning og vedligeholdelse af den almennyttige boligmasse - i byerne såvel som i landdistrikterne. Christian Overgaard fortalte deltagerne om tilgangen til arbejdet samt potentialer og fordele ved det nye værktøj, som især kan hjælpe organisationerne i forhandlinger med kommunerne.

Urland siger tak for en spændende dag i Fjerritslev.

Oplæg BL_1000X1127.jpg
 

Greve 22/9-17: den smukke villa olsbæk dannede - meget passende - ramme om en drøftelse af potentialeplanen for greves kulturarv

Fredag eftermiddag mødtes repræsentanter fra Greves erhvervsliv, havne og grundejerforeninger, kommunens administration, politikere og Greve Museum for at drøfte potentialeplanen for Greve kulturarv. Potentialeplanen er blevet til i løbet af foråret 2017, og bygger videre på eksisterende helheds- og udviklingsplaner for Strandvejen samt på museets arbejde med Mosede Fort. I potentialeplanen introduceres Greveruten, som med et overordnet greb samler byens kulturhistoriske fortælling, handels- og kulturlivet og de rekreative områder i én oplevelsesakse.

Det var spændende at følge eftermiddagens drøftelser, og høre borgernes og politikernes holdning til realisérbarhed og relevans. Tanken med Greveruten er, at den kan 'startes op' imorgen med en simpel Byrådsbeslutning, og at rutens mange aktører efterfølgende, gennem nye netværk og samarbejder, kan tage hul på at skilte og udbygge ruten og oplevelserne undervejs. Potentialeplanen beskriver således en lang række små og store delprojekter og indsatser, som kan realiseres uafhængigt af hinanden, men som alle understøtter Greveruten. Se mere om potentialeplanen her.

Urland vil gerne sige tak for en spændende eftermiddag. Vi glæder os til at følge udviklingen af Greves kulturarv fremadrettet. 

Greve kulturarvskommune_1000X695.jpg
 

aarhus 11/9-17: Tak for en spændende dag på Aarhus arkitektskole

Urland siger tak for en spændende mandag formiddag på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann deltog i åbningseventen forud for Rising Architecture Week senere i denne uge (14.-17. september). Formiddagen bød på tre spændende paneldebatter, sikkert modereret af Boris Brorman Jensen. I anden debat var der fokus på bæredygtighed i bred forstand, og sammen med Frederik Ellegaard Haukrogh (StudArk), Jo Anna Nedergaard (StudArk), Nils Holscher (Holscher Nordberg) Mogens Husted (Friis & Moltke), Rikke Juul Gram (Schønherr), Camilla Fabricius (Aarhus Byråd) og Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder) nåede panelet godt rundt om bæredygtighedsbegrebet, både i relation til byggeri, planlægning og rammevilkår. Se hele debatten her.

Rising Architecture Week har til formål at skabe debat mellem fagfolk og beslutningstagere, og bredt drøfte arkitektens og arkitekturens rolle i dagens Danmark. Set i det lys kunne man godt have ønsket sig et lidt stærkere fremmøde af studerende og undervisere fra Aarhus Arkitektskole. Det er nærliggende at forestille sig, at der også på arkitektskolen i København savnes en bredere diskussion af hvad de færdiguddannede arkitekter forventes at levere i en mere og mere kompleks virkelighed. Så meget desto mere ros til Aarhus Arkitektskole for det fremragende initiativ.

Rising Architecture_2500X1533.jpg
 

1/9-2017: Urland har fået ny hjemmeside

- En hjemmeside, som giver overblik og indsigt i, hvad vi laver og hvordan vi arbejder. Det kan være en udfordring at forklare omverdenen, at Urland både arbejder med tunge myndighedsprocesser og med legende idéudvikling, med borgerinddragelse, ekspertrådgivning og forskning.

Hjemmesiden skulle gerne vise, at vores strategiske overvejelser for landområdernes udvikling udspringer af et indgående kendskab til de processer og aktører der har indflydelse på landområdernes nutid og fremtid. Et kendskab, der har rod i flere års arbejde med vindmølleprojekter over hele Danmark, og som gennem de seneste år har ført til at vi har involveret os i flere og flere strategi- og udviklingsarbejder rundt omkring i landkommunerne - fra helhedsplaner for bolig- og erhvervsområder, potentialeplaner for landsbysamarbejder og regionale turismeindsatser til forslag til omstilling af praksisser i landbrugs- og energiproduktionserhvervene.

I fanebladene øverst på denne side er der mulighed for at vælge mellem at få et overblik over Urlands arbejde, eller dykke ned i udvalgte projekter. Trykker du på fanen 'Indsigt' kan du få et kig ind i nogle af vores mere grundlæggende overvejelser omkring det felt vi agerer i.

Velkommen til Urlands nye hjemmeside!

Urland Kapow.png
 

København 8/6-2017: urland med til rising architecture week

I forbindelse med den Aarhusianske interaktive arkitektur-biennale Rising Architecture Week, som løber af stablen den 11.-15- september, har arkitektskolen i Aarhus og Rising Architecture opfordret arkitektvirksomheder og -studerende over hele landet til at formulere breve til Christiansborgs politikere. Formålet med brevene er at skabe dialog mellem fagfolk og beslutningstagere om samfundsrelevante problemstillinger.

Urland glæder sig til at deltage i åbningseventen mandag den 11. september på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann vil deltage i paneldebatten Bæredygtighed, klima og landskab. Man kan ikke undervurdere vigtigheden af dialogen mellem fagperson of folkevalgt - i særdeleshed indenfor det relativt komplekse arkitektur- og planlægningsfelt. Christiansborgs politikere er, hvis der skal træffes hensigtsmæssige beslutninger, afhængige af en kvalificeret og professionel rådgivning.

Men dialogen bør ikke begrænse sig til at inddrage landspolitiske fora - også i Byrådene rundt omkring i landets kommuner er der et stort behov for oplyst dialog mellem planlæggere, byggesagsbehandlere og byrådspolitikere. Efter kommunalreformer i 2007 er det i stigende grad blevet vanskeligt for byrådspolitikerne at frigøre tid og overskud til den nære dialog med administrationen. Samtidig er det i byrådssalene at mange helt konkrete arkitektoniske og planlægningsmæssige beslutninger træffes - beslutninger som ofte har afgørende betydning for byernes og landskabernes udformning. Måske skal næste dialog-initiativ have fokus på den lokalpolitiske scene?

Brevene til Folketinget udstilles på Aarhus Arkitektskole under biennalen.

Breve til Folketinget_1500X1927.jpg
 

Uggerby 4/5-2017: Rideturisme langs de danske kyster ?

En blæsende torsdag formiddag i maj tilbragte Urland tre timer på hesteryg ved Tannisbugt. Landskaberne omkring Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev skulle rekognosceres, og den nemmeste måde at opleve plantagerne, kysten, klitlandskabet og markerne på, viste sig at være på to dejlige Frieser-heste som vores vært Carsten stillede til rådighed.

Carsten fortalte, at han sidste år sammen med to venner havde taget en to-dages ridetur fra Tversted til Skagen og tilbage. Langs kysten, med sovepose, lidt fuldfoder, en madpakke og vinden i håret. De havde sovet på stranden, og ellers redet i vandkanten og i klitterne. Historien gjorde mig grøn af misundelse!

Som tidligere hestepige, der måtte droppe de dejlige dyr til fordel for en videregående uddannelse i storbyen, savner jeg gode muligheder for ind imellem at ride en tur - på fridage og i ferier. Der er relativt få steder i Danmark der stiller heste til rådighed for længere ture - heste som ikke er udslidte rideskolekræ - og hvor det er tilladt at tage en strakt galop eller et spring over en træstamme.

På Island er rideturisme allestedsnærværende - den lille, nøjsomme og rolige islandske hest er særdeles velegnet til utrænede turister og børn. På hesteryg kan man komme tæt på de vilde dyr og fugle, og hesten kan færdes i næsten alle typer terræn. Jeg ville være den første til at booke en ridetur med overnatning langs kysterne i Nordjylland, hvor jeg sammen med ridekyndige venner kunne nyde den enestående natur på ryggen af en hest med eventyrlyst og gode ben!

/Ditte

Rideturisme_2500X1671 III.jpg
Rideturisme_2500X1671 IV.jpg