Solcelleanlæg
ved Kolind

Placering, udformning, synlighed, produktion

Syddjurs Kommune ønsker at fremme bæredygtige energiformer i kommunen. I et landområde mellem Kolind og Nødager har NRGi ansøgt om opførelse af et større solcelleanlæg, som væsentligt vil bidrage til mere grøn elproduktion på Djursland.

Planlægningen for projektet er i fuld gang.

På denne side kan man dykke nærmere ind i placering og udformning af projektet, og se hvordan anlægget vil komme til at syne set fra de nærmeste omkringliggende områder.

Placering

Projektet ligger i et åbent landområde sydøst for Kolind, der i dag drives som intensivt landbrug. Mod vest afgrænses projektområdet af Maarupvej og mod øst af Nødagervej. Mod syd grænser projektområdet op mod skovområdet nordvest for Nødager. Samlet dækker projektområdet et areal på ca. 120 ha.

Udformning

Projektet har  været under udvikling i længere tid. Der er undervejs gjort mange overvejelser omkring den bedste udformning af projektet, særligt i forhold til naboer og omgivelser. Det gælder blandt andet for et landområde ned mod Langelinie, syd for den nuværende afgrænsning, som Byrådet i juni 2021 besluttede at lade udgå af projektet. Også mulige arealer øst for Nødagervej er nu udgået af projektet. Af de potentielle arealer på samlet godt over 200 ha. er herved landet på det nuværende projekt på ca. 120 ha.  

Det har fra starten af projektet været hensigten at etablere grønne hegn for at mindske synligheden af et nyt solcelleanlæg set udefra. I samråd med naboer og forvaltning er forslag til grøn beplantning, friarealer, placering af tekniske anlæg såsom transformerstation mm. blevet samlet i en landskabsplan for projektet, der kan danne grundlag for placering af byggefelter, beplantning og adgang gennem området for naboer og borgere i Kolind og Nødager.  

Synlighed

Et af redskaberne til at fastlægge behovet for afskærmende beplantning har været en præcis 3D model af området, som giver et godt indtryk af solcellepanelernes højde og synlighed i det kuperede terræn, der præger landskaberne omkring Kolind - og på Djursland i det hele taget.

I 3D modellen nedenfor kan man selv navigere rundt og finde de udsigtspunkter, der har mest interesse. Når man står “på jorden”, nederst i 3D modellen, svarer det til en øjenhøjde på 1,6 meter. Prøv at tænde og slukke for solceller og plantebælter for at få et indtryk af, hvor meget de nye elementer vil fylde i det eksisterende landskab.

Document
Oplev 3D
near_me

Visualiseringer

Der er udarbejdet en række visualiseringer af projektet.

Visualiseringerne er baseret på fotos fra området. Fotografierne er optaget med kamera på stativ således, at billedet svarer omtrent til en øjenhøjde på 1,6 meter. Alle fotos er optaget med et fast 50 mm objektiv, således at billedrammen så vidt muligt svarer til det menneskelige synsfelt, hvis man selv stod på stedet. Visualiseringer af det nye anlæg er udarbejdet i en kombination af kalibreringsredskaber (Grasshopper),3D-modelleringssoftware (Rhinoceros) samt billedredigering (Photoshop).

Det kan anbefales at se på visualiseringerne i “fuld skærm” - og gerne på en så stor skærm som muligt. Prøv at skifte mellem 0, 5 og 10 år for at få et indtryk af, hvordan synligheden vil ændre sig, efterhånden som ny beplantning vokser til.

Fotopunkt 1 : Nødagervej Syd

Fotopunkt 2 : Nødagervej Nord

Fotopunkt 3 : Nødagervej Nord

Fotopunkt 4 : Kolind, Maarupvej

Fotopunkt 5 : Kolind, Søndermarken

Fotopunkt 6 : Maarupvej midt

Fotopunkt 7 : Langelinie, ved krydset

Fotopunkt 8 : Kolind, Søndermarken

Produktion

Hovedformålet med projektet er at producere grøn, vedvarende el ved hjælp af solceller.

Med et stort anlæg af solceller kan man producere meget betragtelige mængder el. Det gælder også i Danmark. Solindstrålingen i lokalområdet omkring Kolind er på gennemsnitligt 1.199 kWh/m2 om året. Det er udmærket, når man sammenligner med andre breddegrader og geografier, for eksempel hen over Europa. Længere nordpå er der færre solskinstimer. Sydpå er der flere og kraftigere solskinstimer men solceller har dog ikke godt af for høj varme - det kan derfor hurtigt blive så varmt, at man i stedet får et produktionstab i et solcelleanlæg.

Solceller og vindmøller får ikke mere statstilskud og nye anlæg skal konkurrere med elprisen fra allerede opførte gas, olie, kul og atomkraftværker. Her gør skalaen på projektet en forskel. Med et stort projekt bliver produktionsomkostningerne pr. enhed lavere og der frigøres et større budget til at betale for den tilslutning til elnettet, som nye vind- og solprojekter også selv skal betale for.  

Solmoduler

Indenfor projektområdet opsættes solcellepaneler på stativer i lige rækker med en forventet højde på op til 3 meter.

Solcelleparken består af et stort antal solcellemoduler. Størrelsen på modullet afhænger af antallet af solcelle paneler i det enkelte modul. Typisk er det en opbygning af 3 paneler i dybden og variable længder, for eksempel på 20-25 meter for den faste, sydvendte type.

Typen af solcellemoduler er ikke afgjort på dette stadie. Der er flere forskellige typer i spil, som hver især har et ret forskelligt produktionsmønster. Faste, sydvendte paneler er en god, simpel konstruktion med en god produktion, særligt midt på dagen. En anden mulighed er faste øst-vestvendte paneler. Her er produktion pr. modul lidt lavere, men til gengæld udnyttes arealet mere effektivt, og produktionen af el er mere jævnt fordelt hen over dagen. En tredje mulighed er roterbare moduler, som i løbet af dagen vender fra øst mod vest. Det er en mere kompliceret konstruktion, som til gengæld kan kombinere nogle af fordelene fra de syd- og øst-vestvendte paneler.

Produktion

Kombinationen mellem skitse, forståelse af landskab og valg af solcelle type muliggør en overslagsberegning på mængden af grøn el. Med den nuværende udformning af projektet og valget af type af solmodul 1 (Øst/vest vendte rækker) vurderes projektet at kunne producerer mellem 67.000 og 150.000 MWh grøn el om året.

Om NRGi

Baggrunden for projektet er et samarbejde mellem lokale lodsejere og NRGi Renewables A/S. NRGi er et fællesskab af virksomheder inden for energi, grøn omstilling og det byggede miljø, der fungerer som forsyningsselskab for Østjylland. NRGi er ejet af el-forbrugerne i Østjylland herunder forbrugerne i Syddjurs Kommune.

NRGi har indgået en Klimapartnerskabsaftale med Syddjurs Kommune om at sikre en fremtidig udbygning med grønne energianlæg. Projektet ved Kolind indgår som en del af denne aftale.

Created by Urland ApS