Ydelser

Screening
Kommuneplantillæg Lokalplan
Miljøkonsekvens-
Vurdering
Miljøvurdering
Visualiseringer

Kunde

NRGi

År

2019

Vindmøller ved Tagmark

Denne Miljørapport vurderer konsekvenserne for miljø, natur og naboer ved at opstille otte vindmøller ved Tagmark nordøst for Hillerslev i Thisted Kommune. I projektforslaget opstilles otte vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Møllerne opstilles på to forskudte parallelle rækker, med fire møller i hver.

Hver vindmølle forventes at have en installeret effekt på 3,45 – 4,0 MW. Projektet er et repowering-projekt, hvor seks eksisterende vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og en effekt på 1,750 MW i projektområdet nedtages og udskiftes med otte nye, større vindmøller.

Metode

Rapporten belyser projektets miljømæssige konsekvenser og mulige gener for naboer, natur, by- og landskabsrum, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt at forbedre Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før der tages endelig stilling til projektet. Miljøundersøgelserne skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse.

Udover selve projektforslaget skal også alternative opstillings- og placeringsmuligheder undersøges og beskrives – herunder et ’0-alternativ’, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, beskrives. Samlet sikrer Miljørapporten en detaljeret vurdering af vindmølle projektet ved Tagmark og dets påvirkning af det omgivende miljø, både på kort og på lang sigt.