Ydelser

Screening
Kommuneplantillæg Lokalplan
Miljøkonsekvens-
Vurdering
Miljøvurdering
Visualiseringer

Kunde

Vindteam & Eurowind Energy A/S

År

2018

St.Soels Energipark

Denne miljøkonsekvensrapport vurderer konsekvenserne for miljø, natur og naboer ved at opføre en energipark bestående af syv nye vindmøller samt et solcelleanlæg i et område nordvest for Aulum, på den vestlige side af den nye Holstebromotorvej, i Herning og Holstebro Kommune. I projektforslaget opstilles 7 stk. vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter på en lige række umiddelbart vest for Holstebromotorvejen.

Der opstilles herudover et solcelleanlæg på samlet op til 32 ha. koncentreret på markerne syd for vindmølleparken. Samlet forventes vindmøllerne at have en samlet installeret effekt på mellem 14-35 MW og solcelleanlægget en effekt på ca. 20 MWp.

Metode

En miljøkonsekvens rapport (hed tidligere VVM) er en omfattende, grundig beskrivelse af, hvordan et projektforslag kan forventes at påvirke det omgivende miljø. Miljøvurderingsloven indeholder detaljerede krav om en omfattende belysning af alle miljøforhold, som måtte have væsentlig betydning ved gennemførelse af projektforslaget.

Miljøkonsekvensrapporten skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere energiparkens direkte og indirekte virkninger på befolkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, jordbund, vand, luft og klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse. Undersøgelsen har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt at forbedre kommunernes beslutningsgrundlag, før byrådene tager endelig stilling til projektet.