Ydelser

Kortlægning, Demografi, Geografi

Kunde

Nordfyns Kommune, Realdania

År

2015

Solcelleanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Gennem de seneste par år har Faaborg-Midtfyn Kommune oplevet en stigning i antallet af forespørgsler på placering af solcelleanlæg. Kommunen har på det seneste modtaget en række konkrete ansøgninger om opførelse af solcelleanlæg på op mod 500 ha. Størrelsen på anlæggene overstiger størrelsen på hidtidige typer af anlæg i de fynske landområder og vil afstedkomme en forandring af landskabet i den periode, de står der. Kommunen efterspørger nationale retningslinjer for vurdering af ansøgninger om opførelse af solcelleanlæg i denne skala.

I mangel på overordnede retningslinjer er praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ansøgte anlæg skal gennemgå en landskabsvurdering forud for vurdering af ansøgningen. Dette dokument indeholder landskabsvurderinger af fem ansøgte solcelleområder.

Metode og strategi

Vurderingen af de landskabsmæssige påvirkninger ved opførsel af de ansøgte solcelleanlæg foretages på baggrund af en screening for alle forhold, der kan have landskabs-visuel betydning, herunder naturgeografiske og rumlige forhold, samt oplevelse og brug af landområderne for beboere og besøgende i det daglige. Dette inkluderer fokus på kulturhistoriske miljøer og oplevelser, der knytter sig til kulturarv; naturoplevelser; besøgs- og udsigtspunkter samt ferie- og rekreativt brug.

Der er desuden fokus på nærhed til beboelse, bysamfund og lokale færdselsårer. Foruden screeningen suppleres der med viden fra eksisterende landskabskarakter kortlægning for Faaborg-Midtfyn Kommune, samt feltbesøg på de fem lokaliteter.