Ydelser

Screeninger,
Helhedsplan,
Kommuneplantillæg,
Lokalplan, Miljøkonsekvensvurdering,
Miljøvurdering, Visualiseringer

Kunde

Lokale landmænd

År

2023

Solceller og vindmøller ved Nørre Aaby

Middelfart Kommune ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. Det kræver blandt andet en udbygning af den grønne energiproduktion. I et landområde syd for Nr. Aaby har en gruppe lokale landmænd ansøgt om opførelse af vind- og solanlæg, som vil komme til at levere en betydelig lokal produktion af grøn energi.

Projektet består af en betydelig solcellepark på op til 100 ha. samt tre vindmøller på en højde til på 150 meter midt i parken, som er med til at sikre en vigtig balance i fordelingen af elproduktion hen over årets sæsoner. Der er lagt op til en betydelig andel friholdt arealer, som udtages af markdrift og omlægges til natur- og rekreative formål, og Urland har udarbejdet en helhedsplan for, hvordan byggefelter og teknikanlæg kan indpasses i et nyt natur- og energilandskab.  

Metode

Moderne VE-anlæg er efterhånden blevet både store og teknisk komplekse. Der er derfor arbejdet med projektmodning i den indledende del af planlægningen. Det indebærer en afgrænsning af potentielle vindmølletyper og solcellepaneltyper, der er relevante for et projekt som dette, analyser af terrænet og geografiens egnethed til opførelse af teknik-anlæg og/eller til udvikling af mere natur og biodiversitet. Der er skitseret på arealmæssige dispositioner indenfor det samlede bruttoområde, som kan sikre sammenhængende, effektive byggefelter til solcelleanlæg, men også et oplevelsesrigt landskab, der kan fremme naturindhold og biodiversitet.

Forud for miljøundersøgelserne gennemføres et detaljeret screeningsarbejde af mulige miljømæssige problemstillinger ved en gennemførelse af projektforslaget. Det gælder blandt andet naturbeskyttelse og beskyttelse afvand. På baggrund heraf prioriteres ressourcerne i de videre undersøgelser fortrinsvis på at afklare de væsentligste miljøpåvirkninger for et projekt som dette.