Samarbejde

MOE

Ydelser

Inddragelse
Screening, Helhedsplan

Kunde

Vestforsyning

År

2022

Klimalandsby Tvis

Ligesom resten af Danmark står Tvis overfor at skulle ruste sig til et forandret klima. Rundt i Danmark betyder klimaforandringerne voldsommere regn med hyppigere og mere omfattende oversvømmelser til følge. I Tvis skal den gamle fælles kloak udskiftes i 2023-2026. Det er nødvendigt for at forebygge oversvømmelser og skader på ejendele, bygninger og veje. Men kloaksepareringen åbner også en mulighed for at kick-starte udviklingen af en smukkere og mere bæredygtig by - både i miljømæssig forstand og med hensyn til trafiksikkerhed, livskvalitet og fremtidig bosætning.

Metode og strategi

Klimaforandringer betyder, at det regner mere, og at der kommer flere voldsomme regnskyl. Det voldsommere vejr giver oversvømmelser og skader på veje og huse, og overløb af kloakvand forurener søer og vandløb. Derfor er det vigtigt at finde nye metoder, der kan aflede større mængder regnvand, end vi kan i dag. I dag bruges der unødige ressourcer på at pumpe rent regnvand gennem kloakker og behandle det på rensningsanlæg. Samtidig svinder den naturlige hydrologi i landskabet og de vandhuller, der engang gav levesteder og fødegrundlag til fugle og smådyr bliver færre og færre med nedgang i biodiversiteten til følge.

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Det vil sige, i stedet for at føre regnvand væk i rør, siver regnen ned gennem jorden til grundvandet eller afdamper til atmosfæren, sådan som regnvand har gjort altid. På den måde bidrager LAR både til at spare ressourcer på rørlægning, pumpning og rensning, sikre mod skybrud og oversvømmelser og genskabe en naturlig hydrologi til gavn for naturen.